Lørdag 21/5 2022.

Assurance Compagniet Baltica bliver oprettet

Titel: Ø.K. Det østasiatiske Kompagni. Kategori: Forretningslivet 1926. Side 5 af 9 < Tilbage

Ø.K.s hovedkontor i Frihavnen. Indtil 1908 havde Det østasiatiske Kompagni sit hovedkontor i denne bygning i Frihavnen.

I årene under og efter Verdenskrigen blev der i de forskellige lande bygget så mange nye skibe, at den indsamlede tonnage er blevet for stor i forhold til de varemængder, der nu skal transporteres. Under de slettede konjunkturer, som derved er opstået på fragtmarkedet, kan kun de rederier, der råder over moderne skibe, nedskrevet til rimelig værdi, sejle med et nogenlunde ordentlig økonomisk resultat. For Det Østasiatiske Kompagnis vedkommende har det stedse været et led i den almindelige konsolideringspolitik, at den store flåde er genstand for en stadig fornyelse, og at skibenes anskaffelses- værdier hurtigt nedskrives til sådanne beløb, at der selv med de nugældende lave fragtsatser dog kan sejles med en smuk fortjeneste.

Ved udgangen af 1925 havde Ø.K. til sig selv og sine datterselskaber ladet bygge 131 skibe, deraf 79 til selve kompagniet. På danske værfter er der bygget for 105½ Mill. Kr., således at der også på denne måde er tilført landet betydeligt arbejde og fortjeneste. Bortset fra lægtere og mindre fartøjer ejer kompagniet en flåde på 22 store skibe med en samlet lasteevne af 179.000 tons. Det ældste skib er Selandia (1912), det yngste Danmark (1925) og gennemsnitsalderen er ca. 8 år. I kompagniets regnskab er denne enestående flåde opført til en værdi af knap 30 Mill. Kr., dvs. kun 163 Kr. pr. ton. Da kompagniet definitivt gik over fra damp til motordrift, oprettede det i 1915 datterselskabet Orient, der med en aktiekapital på 10 Mil. Kr. overtog kompagniets dampskibe. Orient har en tonnage på ca. 70.000 tons, mens de øvrige datterselskaber tilsammen råder over henved 50.000 tons.

Med en tonnage, der repræsenterer en så betydelig andel af den samlede danske handelsflåde, anvender kompagniet og dets datterselskaber årligt meget store beløb i forsikringspræmier, og ønsket om at lade disse komme et beslægtet foretagende til gode, førte i 1915 til oprettelsen af Assurance Compagniet Baltica. Dette selskab, hvis aktiekapital beløber sig til 17 Mill. Kr., har i årenes løb skabt sig en særdeles smuk position inden for den danske forsikringsverden.

Det østasiatiske Kompagnis flåde viser det danske flag i alle farvande. På alle verdensdele har kompagniet oprettet hovedruter, fra hvilke der igen udstråler sig kystruter i forskellige retninger. Hovedruterne går gennem Suezkanalen til Forindien, Siam, Kina, Japan og Australien, gennem Panamakanalen til såvel den sydlige som den nordlige del af Amerikas vestkyst og over Stillehavet til Japan og Kina, samt endelig til Vestindien.

< Tilbage  Til side 6 >