Søndag 26/3 2023.

Landsoverskatterådet

Titel: Ligningskommission - Landsoverskatteråd. Kategori: Forretningslivet 1926. Side 5 af 5 < Tilbage

Samtale om landbrugspriser. Hvis man kommer på torvet, vil man stadig høre klager over de store priser, landbruget får for sine varer.

Landsoverskatterådet har til sin rådighed stående midler til foranledning en grundig og dybtgående undersøgelse af de sager, der kommer frem til dets afgørelse. De enkelte skatteydere kan også påklage afgørelsen af de dem pålignede skatter, når klagerne er blevet fremført for og behandlet af skatterådet. Der er melem år og dag behandlet mange mange skattesager af lands- overskatterådet, og det har ikke altid været til lige stor glæde for skatteyderne. Det er meget betydelige beløb, der ved landsoverskatterådets arbejde er indgået i statskassen i form af bøder og for lidt erlagt skat.

Man ser således, at den borger, der udfylder sit skatteskema på den af loven foreskrevne måde og indsender det rettidigt, kan få rigtigheden, hvis den drages i tvivl, prøvet ved den lokale ligningskommission, skatterådet for den skattekreds, hvortil kommunen hører og af landsoverskatterådet. Endelig er der enkelte sager vedrørende skatten, hvis afgørelse er henlagt til finansministeren, og for principielle spørgsmåls afgørelse og forståelse kan det blive nødvendigt at gå til domstolene. Hvis man kort vil karakterisere de forskellige instansers arbejde i deres indbyrdes forhold, kan man gøre det på følgende måde:

De lokale ligningsmyndigheder må gennem deres lokalkundskab sørge for at få så grundige og gode oplysninger frem, at der derigennem kan skabes grundlag for en retfærdig skatteansættelse. Skatterådene har en del rent kontormæssige opgaver at varetage ved udsendelse af selvangivelsesblanketter, meddelelser til de skattekredsen hørende kommuner samt beregning af skattens størelse, men ved siden heraf må skatterådene nøje overvåge, at ligningsmyndighederne fortolker lovene på den rigtige måde og ved deres kendskab til det store antal skatteansættelser bidrage til, at ansættelserne bliver ensartede i skatekredsene samt virke som klageinstans. Landsoverskatterådets arbejde er, som navnet siger, landsomfattende, og dets gerning er at virke som afgører af alle de mest indviklede skattesager, og særlig denne instans vil gennem sit arbejde være i stand til at skabe ensartethed i ligningsarbejdet landet over gennem sine vejledninger og afgørelser. De sager, der er henvist til finansministerens og domstolenes afgørelser, er så principielle, at de ikke behøver nærmere at omtales.

Det er et mægtigt arbejde, der må udføres af de skattelignende myndigheder i forening, og langt den største del bliver udført af folk, der er vlagt til det gennem direkte valg og uden at modtage vederlag for det udførte arbejde. At arbejdet, selv om det måske endnu lader meget tilbage at ønske, bliver udført så godt, som det gør, vidner om en højt udviklet moral og dygtighed hos vore valgte tillidsmænd. Der er kun beklageligt, at der i vor land findes en del mennesker, som sørger gennem urigtige oplysninger og forkerte selvangivelser at vælte skattebyrden fra sig over på alle dem, der hæderligt opgiver de formuer og indkomster, som de har pligt til at svare skat af til stat og kommune.

Til slut skal jeg anføre en ting, som trænger til at indskærpes. Når man flytter fra en kommune, har man en uafviselig pligt til at sørge for af- og tilmelding, for at folkeregistret altid kan være i orden. Mandtalskortene vil sikkert komme til at sætte en stopper for den trafik, som har været en del brugt, at rejse fra det ene sted til det andet for at undrage sig skattepligten. Det bør man selvsagt ikke gøre. Vil man nyde de goder, som det er at være borger i et land, må man også tage sin del af byrderne.

(Forfatter: Emil Retoft)
  < Tilbage