Søndag 4/6 2023.

Skovbrugsstudiet

Titel: Landbohøjskolen. Kategori: Fremgang 1925. Side 6 af 9 < Tilbage

Sektionsstadium. Et senere sektionsstadium. Dyret er parteret, og professoren demonstrerer nu i detailler de sygelige forandringer, der forefindes i organerne.

Desuden findes der et fortsættelseskursus i kulturteknik for landinspektører, der varer ca. 1½år. Adgangsbetingelserne er landinspektøreksamen med 1. karakter og praktisk uddannelse i landbrug i mindst 3 år efter det fyldte 15. år eller i mindst 2 år efter det fyldte 17. og således, at et år af uddannelsestiden falder under en af højskolen anerkendt kulturtekninsk institution eller kulturtekniker. Undervisningen omfatter botanik, landbrugszoologi, landbrugsgeografi, plante- patologi, landbrugets redskabs- og maskinlære, landbrugets jorddyrkning af plantekultur og jord- og vandbygning, og den afsluttes med en eksamen.

Udgifterne ved studiet er som tidligere nævnt, hvortil kommer udgifter til bøger og apparater. Indtægterne af landinspektørernes arbejder er det ikke muligt at sige noget afgjort om, fordi de dels er regulerede gennem bestemte af lovgivningens fastsatte takster, dels kan de fastsættes af landinspektørerne selv. Tilgangen til faget regulerer sig selv. Her findes i landet for tiden ca. 170 landinspektører.

For at få bestalling skal man være 25 år og efter at have bestået eksamen have arbejdet som assistent hos en landinspektør eller i matrikulkontoret.

Skovbrugsstudiet.

I dansk erhvervsliv spiller skovbrug ikke nogen betydelig rolle, efter som kun 8.5% af vort land er skov. Alligevel stiller studiet ret store krav til sine dyrkere og regnes for at være akademisk, selv om der ikke endnu kræves studentereksamen som adgangsvilkår, og der ikke gennem det gives eneret hverken til de forstlige statsembeder eller til privat forstlig virksomhed.

Studiet kan tilendebringes på 52/3 år, af hvilke det første og det sidste tilbringes på skovdistrikter. Til 1. del af eksamen, der omfatter matematik, fysik, kemi, naturvidenskab og tegning, medgår 12/3 år, til 2. del, der omfatter skovbrugsfagene og 7 bifag (landmåling, samfundsøkonomi, bogholderi, landboret, plantepatologi, forstzoologi og jordbrugsundersøgelse), medgår 2 år. Den 3 del af eksamen består i praktiske prøver. Studiet påbegyndes bedst en 1. september og man kan hos højskolens skovbrugslærere få oplysning og vejledning vedrørende det første ophold på et skovdistrikt, en henvendelse herom må finde sted senest i maj måned.

Udgifterne til studiet er for hvert af de to distriktophold 1500-2000 Kr., hvad nogenlunde svarer til, hvad man vil kunne få kost og logi for i København, hertil kommer dog nogen udgift til særlig beklædning samt jagt- og skovredskaber. På skolen er undervisningsafgiften som nævnt ca. 50 Kr. halvårlig, hvortil dog må lægges udgiften til bøger, tegnematerialer o.lign., ialt ca. 500 Kr. - Skolen råder både over fripladser og stipendier på indtil 50 Kr. om måneden.

< Tilbage  Til side 7 >