Lørdag 21/5 2022.

Tekniske skoler - Teknologisk Institut

Titel: Den Polytekniske Læreanstalt. Kategori: Fremgang 1925. Side 5 af 8 < Tilbage

Det tekniske Selskab. Det tekniske Selskabs Skole i København er dannet i 1876 ved sammensmeltningen af Det tekniske Institut (stiftet 1843) og Ny Håndværkerskole (stiftet 1868). Dets bygning, der ligger i Ahlefeldtsgade, blev taget i brug i 1881.

Et meget væsenlig led i ungdommens uddannelse er håndværkeruddannelsen, således som den foregår dels i læretiden, dels i tekniske skoler og fagskoler og endelig gennem Teknologisk Institut.

Danmark har, hvad lærlingeuddannelsen angår, været meget konservative. Da Laugsordningen faldt ved Næringsfrihedens indførelse i 1857, tog den adskilligt med sig, men mesterlæren, hvorved forstås oplæring af lærlingen hos en læremester, rokkede den ikke ved. Man erkendte dens værd, og det gav sig udslag i, at lærlingeforholdet beskyttedes gennem lærlinge- loven af 1881, der senere ændredes ved loven af 1821 og nu står over for en ny revision. Det er værd at mærke sig, at en lærlingelov er en sjældenhed, et vidnesbyrd om et stærkt fremskredet socialt stade. Kun meget få lande har nogen, de fleste kun en antydning. Der findes her i landet for øjeblikket ca. 30.000 lærlinge på kontrakt under lærlingeloven.

Den unge mand, der sættes i lære hos en mester, stor eller lille, et værksted eller en fabrik, er skræmt af denne lov, der kræver kontrakter indført, begrænser arbejdstiden og læretiden, fastsætter lønnen, pålægger mesteren at betale lærlingens undervisning i teknisk skole samt at holde ham sygeforsikret og ulykkesforsikret. Den går endog så vidt, at den bestemmer, at mesteren, hvis han har ladet det mangle på tilbørlig omhu for lærlingens uddannelse, og dette er grunden til, at lærlingen ikke ved læretidens ophør er i stand til at aflægge læreprøve eller kan erhverve lærebrev med attest for duelighed, er pligtig til at give lærlingen erstatning efter en voldgifts skøn. Læretiden er omkring 5 år, lønnen stigende fra 4-6 kr. til 20-25 kr. om ugen.

Men hvor godt og betryggende læreforholdet er, er det naturligvis ikke fuldkomment. Det er først og fremmest det tekniske fremskridt og dets krav, der volder vanskeligheder. Det har været nødvendigt at støtte uddannelsen på læreværkstederne med en supplerende teoretisk undervisning, og denne undervisning foregår på de tekniske skoler. Af sådanne findes der her i landet ca. 300, om hvilke det kan siges, at de er ypperlige, måske uden sidestykke nogetsteds. De er tilvejebragt ad frivillighedens vej, og det er erhvervene selv, som med statsunderstøttelse, der dog ikke andrager halvdelen af de dermed forbundne udgifter, opretholder dem. Undervisningen foregår overvejende som aftenundervisning. Dog har de tekniske skoler desforuden store, velindrettede afdelinger for svende, der skal have videre uddannelse som maskinkonstruktører, dekorationsmalere osv.

Disse skoler findes spredt landet over - enhver større by har sin - men den største, "Det tekniske Selskabs Skole", findes i København, hvor den har sin egen store bygning i Ahlefeldtsgade med filialer på Nørrebro, Vesterbro, Christianshavn, Sundbyerne, Vanløse og Brønshøj. I året 1923-24 var det samlede elevtal over 4000, hvoraf 14-1500 var nyindmeldte.

< Tilbage  Til side 6 >