Mandag 23/5 2022.

Indvandringen til Danmark

Titel: Udvandringen fra Europa. Kategori: Menneskelivet 1926. Side 9 af 9 < Tilbage

Mange af de udvandrede vender imidlertid hjem belastet med sygdom eller invaliditet, følger af ulykker eller usunde forhold i amerikanske fabrikker eller slumkvarterer. Tuberkolose, alkoholisme og syfillis siges at være blandt de meget synlige eksportartikler fra Amerika til Italien.

Man regnede før krigen i almindelighed med, at ca. en trediedel af de oversøiske udvandrere i tidens løb vendte tilbage til moderlandet. Men efter at udvandrerstrømmen er formindsket, vil tilbagevandringen muligvis blive mindre.

I det foregående er hovedsagelig omtalt udvandringen til oversøiske lande. Emnet: befolkningens vandringer er imidlertid langt fra udtømt dermed. Inden for de enkelte verdensdele har der også fundet mange overflytninger sted, f.eks. af tyske til Rusland, svenske til Danmark osv. En ikke ringe rolle spiller sæsonvandringerne for visse eurpæiske lande, f.eks. italienere til Syd-Frankrig og polakker til roemarkerne på Lolland.

Inden for de enkelte landes grænser har der i øvrigt i årtier fundet en mægtig vandring sted fra land til by, et resultat af den moderne erhvervsudvikling. Men også denne bevægelse synes - i hvert fald i Europa - nu at være nået til et dødt punkt. Det er ikke mere så fristende at vandre til byerne når arbejdsløshed og bolignød hærger der.

Muligvis vil landet i fremtiden kunne optage nogle af de store industrielle reservearméer, - som en følge af den tekniske udvikling, tabte afsætningsmarkeder osv. - har samlet sig i de fleste europæiske byer og kendetegner tilstanden der. Men det vil dog sikkert i første linie være gennem storstilet udvandring og kolonisation, at vor verdensdel må at aflaste sig for den byrde, hvis dette da skal ske i en nogenlunde nær fremtid.

Relateret artikel: Arbejde i Canada - Breve fra en ung forstmand.

(Forfatter: Knud Korst)
  < Tilbage