Mandag 25/9 2023.

Landinspektørstudiet

Titel: Landbohøjskolen. Kategori: Fremgang 1925. Side 5 af 9 < Tilbage

En ko medicineres. En ko får medicin. Dyret fastholdes ved hornene, og munden løftes så højt i vejret, at den fra siden indførte medicin af sig selv løber ned. Drøvtyggere får på grund af fordøjelsesorganernes særlige beskaffenhed, udelukkende flydende medicin.
  Tandeftersyn af en hund. En tandudtrækning på hundeklinikken. Hunden er blevet æterbedøvet (hunde tåler nemlig absolut ikke kloroform), og professor Hansen fjerner nu med nænsom hånd den dårlige tand. I baggrunden undersøger to studerende en fin racedue, der er indlagt til behandling på skolen.

Kun undtagelsesvis vil manduktion (privatbetalt undervisning) være fornøden, benyttes den og læses der på hold på 3-6 deltagere, vil udgiften hertil dog næppe overstige 100 Kr. for hele studietiden på et af de almindelige kurser. Foruden udgifterne til forelæsninger, der tidligere er nævnt, må der til bøger og rekvisitter påregnes et beløb på ca. 300 Kr.

Antallet af højt lønnede stillinger ved landbruget er ikke stort. Tidligere søgtes skolens undervisning mest af folk, der ville ruste sig til praktisk landbrug, men senere har forholdene forandret sig således, at flertallet af landbrugskandidater går over til offentlig virksomhed af vejledende teoretisk natur. Antallet af disse er dog steget så stærkt, at konkurrencen er betydelig skærpet, hvorfor det kun kan tilrådes unge mænd med fremragende evner at give sig ind på studiet med det formål at opnå offentlig virksomhed. Unge landmænd vil dog næppe fortryde at have anvendt et par år på at erhverve teoretiske kundskaber i landbrug, det vil komme deres økonomiske stilling til gode og i det hele taget gøre dem den daglige gerning rigere og interessantere. Landmænd med både teoretisk og praktisk uddannelse kan landet ikke få for mange af.

  Landinspektørstudiet.
Målet med dette studium er at kunne opnå en landinspektør-bestalling, som gives af Kongen. Landinspektørerne har eneret på at udføre udstykninger, udskiftninger og andre arbejder, som vedrører matrikulen, visse nivelleringer, opmålinger og tekniske undersøgelser, som skal benyttes ved regulering og fastsættelse af flademål med hensyn til offentlige vandløb m.m. Det er den slags arbejder, der væsentlig falder ind under en landinspektørs praksis, dog er der også landinspektører, der giver sig af med kulturtekninske arbejder som mosekultur, afvanding og lignende.

Til den samlede uddannelse som landinspektør medgår i alt 5 år. Undervisningen, der dels foregår ved forelæsninger og eksaminatorier og dels for enkelte fags vedkommende ved praktiske øvelser, af hvilke nogle afholdes på skolen, andre feks. landmåling i marken - begynder hvert år den 1. september. Det første kursus varer ca. 1 ½ år og afsluttes med 1. del af eksamen. Det andet kursus varer ca. 16 måneder og afsluttes med 2. del af eksamen. Når denne er bestået, må den studerende i 1 år opholde sig hos praktiserende landinspektører og muligvis også en tid ved Hedeselskabet. Det sidste år medgår til undervisning til 3. del af eksamen samt til udførelse af de dertil hørende eksamensarbejder, af hvilke navnlig landsmålingsprøverne er meget omfattende og bla. kræver 4 måneders markarbejde.

< Tilbage  Til side 6 >