Onsdag 17/7 2024.

Udtalelser om FREM

Redaktionen har, forud for udgivelsen, sendt de to første hæfter af FREM til en række kendte personligheder, med anmodning om en udtalelse om FREM og dets betydning. Vi har haft den glæde allerede nu at modtage et stort antal besvarelser, hvoraf vi her aftrykker nogle af de først indkomne.

Redaktionen af FREM 

    Statsminister TH. STAUNING

  Jeg husker fra mine unge år det gamle FREM. Som tusinde andre unge greb jeg det med begærlighed og søgte igennem dets rigdom af stof frem til de kund- skaber der er så uhyre værdifulde. Jeg ser derfor med virkelig glæde det forsøg der nu gøres på at skabe et nyt oplysningsværk afpasset efter den tid hvori vi nu lever. Det er en fortræffelig id, som forlag og redaktion her søger at virkeliggøre, og hvis fortsættelsen vil opfylde de løfter der gives vil værket blive af betydning for den opvoksende slægt og for det danske samfund.
Jeg har set med megen bekymring på den demoralisering som fulgte krigen, og krisetidend arbejdsløshed. Jeg har glædet med over det storstilede oplysninsarbejde som arbejderorganisationerne har planlagt og påbegynt og jeg ser det nye værk, FREM i moderne form, som et kærkomment supplement til det øvrige arbejde for at oplyse, opdrage, kultivere og dygtiggøre de tusinde hjems ungdom.
Kendskab til det praktiske liv, kendskab til videnskabelige forskningsresultater, kendskab til den store verden, til literatur og kultur, det er vigtige forudsætninger for på rette måde at kunne udfylde en plads i samfundet og ikke mindst er det vigtigt for den ungdom der stræber opad og fremad og i den stræben burde man finde alle unge. - Altså til lykke med den nye tids FREM.

Thorvald Stauning


    Professor, Dr. phil. GEORG BRANDES

  De to prøvehæfter af det lærerige ny tidsskrift FREM tiltaler mig i høj grad ved den anskuelighed, med hvilken her kundskab er meddelt. I min langt tilbage liggende skoletid så vi aldrig et billede. Al undervisning var abstrakt,og de ngav intet indtryk af verdens brogede liv. Her er emnet bestandig tydeliggjort ved en henvendelse til øjetog, hvad er lige så vigtigt, fatteliggjort ved eksempler.
Hvad jeg har læst synes mig mønsterværdigt. Skulle jeg fremhæve en enkelthed, ville jeg nævne, den fordringsløse, men dybtfølte historie Stryknin, der ikke blot forklarer virkningerne af en gift, men tillige åbenbarer menneskets hele hjerteløshed overfor dyret. - Man vil af FREM kunne erhverve sig både oversigt og indsigt.
Georg Brandes


    Fru JUTTA BOJSEN MØLLER

 Tak for det tilsendte, jeg har nu læst det igennem og tror nok, at det ligesom det gamle FREM kan være opdragende og oplysende for ungdommen, og vi gamle (som jeg også er en af, da jeg er 87 år) kan såmæn også have gavn og glæde af at læse det.
Jutta Bojsen Møller


    Fhv. Statsminister J.C. CHRISTENSEN

En allerknækkendes bog.
  I min ungdom besøgte jeg en præst, som forberedte unge mennesker til studentereksamen. Under vor samtale blev det nødvendigt at søge en oplysning i et conversationsleksikon. Præsten gik til boghylden med de ord: "Ja, så går vi til den allerknækkendes bog!". Som rimeligt var, spurgte jeg, hvorfra han havde det navn til leksikon'et. Han fortalte at navnet skyldes en af hans elever, som i begejstring over alt det, man kunne finde i dette værk, en dag kom med det udråb: "Det er da en allerknækkendes bog!"
 Ved nu at se prøvehæfterne til det nye værk FREM vågnede ovenstående ungdomsminde hos mig, idet jeg føler mig overbevist om, at en årgang af FREM nok vil gøre sig fortjent til navnet: En allerknækkendes bog.

J C Christensen