Mandag 23/5 2022.

Eksaminer og udgifter til studiet

Titel: Den Polytekniske Læreanstalt. Kategori: Fremgang 1925. Side 3 af 8 < Tilbage

Et laboratorium. Teknologisk Instituts kemiske laboratorium.

En redegørelse for, hvilke af fagene der skal læres af hver af de fire retninger, vil føre for vidt. Herom giver anstaltens program, der kan fås på anstalten mod et lille vederlag, fornøden oplysning.

Eksamimerne falder i to dele. af hvilke den første væsentlige omfatter grundvidenskaberne, den anden de tekniske og praktiske fag. Til første del medgår 2 år med eksamen i juni-juli. Til 2. del 2½ år med eksamen i december-januar. Retten til at indstille sig til anden del af eksamen bortfalder 4½ år efter, at vedkommende har bestået første del. Dog regnes der dem, der har gennemgået den væsentlige del af den praktiske værksteds- uddannelse mellem 1. og 2. del, yderligere 1 år til gode. De, som har bestået eksaminens to dele og har opnået en vis middelkarakter, kaldes "polytekniske kandidater", henholdsvis fabriksingeniører, maskiningeniører, bygningsingeniører eller elektroingeniører, og får et eksamensdiplom med oversættelse til fransk, tysk og engelsk. For adgangseksamen til anstalten betales 18 kr., for 1. og 2. del 16 kr. for hver desuden betales for prøvning af opmålinger og nivellementer 40 kr.

Udgifter til studiet

Gratis er undervisningen ikke. Adgangskort til samtlige forelæsninger og øvelser koster 50 kr. pr. halvår, indtil 1. del af eksamen er bestået, hvorefter betalingen kun er 20 kr. for hvert halvår. De, der kun har brug for enkelte øvelser, kan løse specialkort til disse for nogle få kroner. For laboratorieøvelserne skal indbetales et mindre beløb som depositum, hvoraf dog størstedelen som regel vil blive betalt tilbage ved halvårets slutning, hvis man ikke har været særlig uheldig med at slå apparater itu o.lign. Udgifter til bøger og tegnerekvisitter kan ikke angives nøjagtigt. Man gør rigtigst i ikke at regne med mindre end 8-900 kroner, uregelmæssigt fordelt på de forskellige halvår. Endelig har polyteknikeren udgifter til ekskursioner. Fabriksingeniørerne plejer før 1. del af eksamen at deltage i geologiske ekskursioner, en 1 dags tur til Stevns Klint og en 5 dages tur til Bornholm, og mellem 1. og 2. del har samtlige studerende foruden en række små ekskursioner i København og omegn en enkelt stor tur, der ofte går til fabrikker og større ingeniøranlæg i udlandet. Ganske vist råder anstalten over en kapital til delvis dækning af udgifter hertil, men med det nuværende store antal af studerende kan det dog ikke ungås, at deltagerne, navnlig i de større udflugter, må skyde noget til af deres egen lomme, i hvert fald må de selv betale udgifterne til hotelophold og kost.

For den nogenlunde velstillede student er udgifterne i det hele taget da ikke uoverkommelige. For de mindre velstillede kan de måske være trykkende nok, men til at råde bod herpå har anstalten ikke så få fripladser, bogstipendier og lignende til uddeling især til studenter, som er kommet godt gennem de første studieår.

< Tilbage  Til side 4 >