Onsdag 17/7 2024.

Ligningskommission - Landsoverskatteråd

Kategori: Forretningslivet. Udgivet 1926. Side 1 af 5

Illustration af statskassen. Staten modtager penge til sine mange opgaver.

I et moderne højt udviklet statssamfund i mangfoldige sager henvist til varetagelse af stat og kommune: "Forsvarsvæsen, undervisnings- væsen, socialforsog og meget andet". Alle disse opgaver kræver mange penge, som borgerne må betale i form af skatter. - Allerede meget tidligt i historien hører man om skat. På et vist tidspunkt var næsten hele den da kendte del af verden skatskyldig til romerriget. Landenes magt i den tid beroede i høj grad på, hvor mange andre lande de kunne tvinge til at betale skat til sig. - Nu er forholdene mere rolige, og det er landets egne borgere, der betaler de penge, der er nødvendige. Der er flere måder at få disse penge ind på.

Den vigtigste beskatningsform her i Danmark er den direkte beskatning. Det er et stort arbejde at få de enkelte borgere pålignet den skat, hver har at betale. Arbejdet begynder med at hver skatterådsformand landet over får tilsendt en mængde selvangivelsesblanketter i november måned til brug ved den kommende ligning. - Skatterådsformanden må så sørge for at få fordelt blanketterne til de under skattekredsen hørende kommuner. Der må arbejdes med stor nøjagtighed for at få blanketterne fordelt rigtigt. Først og fremmest gælder det om at få så mange selvangivelsesblanketter sendt til hver kommune, at hver skatteyder kan få en, desuden må der også sendes så mange formue- og ejendomsskemaer, at alle ejendomsbesiddere kan få et eksemplar. Til hver kommune bliver der sendt nogle dødsanmeldelsesblanketter samt nogle særlige udarbejdede skemaer til brug for aktieselskaber og endelig skemaer til brug for personer, der uden at have fast bopæl i landet ejer fast ejendom. Dette arbejde bliver tilendebragt ret hurtigt, og selvangivelserne fordelt til de pågældende kommuner.

For landkommunernes vedkommende bliver selvangivelserne sendt til sognerådsformændene, i købstadskommunerne er det formanden for ligningskomissionen, der modtager selvangivelses- blanketterne - og derfra bliver de så igen fordelt til de enkelte skatteydere. - Hvis det ved denne omdeling sker, at en eller anden skatteyder bliver glemt, så han selv pligt til at sørge for at skaffe sig en blanket. Det er fejlagtigt at tro, at nogen, fordi han ikke har modtaget en blanket, kan undrage sig straffebestemmelserne i skattelovene.

I løbet af januar måned skal alle landets borgere sørge for at få udfyldt skatteblanketten, som skal være tilbagesendt ligningsmyndigheden før 1. februar. De borgere, der er pligtige at føre autoriserede bøger, kan dog vente med at indsende selvangivelse til d. 15. februar.

Det er for de fleste besværligt arbejde at få udfyldt skatteblanketten rigtigt. Der er mange ting at tage hensyn til og mange ting, man skal vide. Først og fremmest må man have udregnet, hvor sror indkomsten er, men dernæst må man også have nøjagtig rede på, hvad man har lov til at trække fra sin indkomst, som skatter betalt i det svundne år, sygekasekontingent, livsforsikringspræmie og endnu flere poster efter bestemte i loven foreskrevne regler. De mennesker, der fører nøjagtigt regnskab, har lettest ved at indsende en rigtig selvangivelse. Det er imidlertid langt den mindste part, der gør det, og disse mennesker må så opgive skønsmæssigt, hvad de mener bør være deres skattepligtige indkomst. Det er let at forstå, at disse skønsmæssige selvangivelser meget let kan være forkerte, og det er da også sådan, at en mængde selvangivelser er urigtige, og desværre er mange for lave for indkomstens vedkommende.

Til side 2 >