Tirsdag 18/6 2024.

Ligningskommissionens arbejde

Titel: Ligningskommission - Landsoverskatteråd. Kategori: Forretningslivet 1926. Side 2 af 5 < Tilbage

Opgørelse af regnskabet. Driftsherren gør regnskabet op og kommer til det triste resultat, at alt synes at give underskud.

Formueangivelserne er gennemgående rigtigere. Da formuerne for den væsentligste del består af penge og fast ejendom, er det også lettere at fremsende en rigtig selvangivelse af formue, dog kan der selvfølgelig også her indsnige sig fejl, bevidste så vel som ubevidste.

I landkommunerne er sognerådet ligningskommission, men i købstæderne er der specielt valgte lignings- kommissioner. Valg til ligningskommission finder sted samme år, som byrådsvalg afholdes, men foretages om efteråret. Det er det bekvemmeste tidspunkt at vælge den nye ligningskommission på, da er der nemlig meget lidt at gøre for kommissionen. Valget til ligningskommissionen betragtes med langt mindre interesse end de øvrige politiske valg, men ganske med urette.

Kommissionens arbejde er, som det skal søges vist i det følgende, af meget stor vigtighed, og det beror på en fejltagelse at tro, at arbejdet indskrænker sig til at skrive nogle tal op efter skattelovene. Langt den største del af selvangivelserne hviler på skønsmæssigt grundlag og der er meget vid arbejdsmark for en energisk ligningskommission. På landet er, som nævnt sognerådet ligningskommission, og da ligningskommissionernes arbejder i købstæderne og sognerådenes for landkommunernes vedkommende er ens for skattesagernes afgørelse i det store og hele, så vil betegnelsen ligningskommission dække de to betegnelser i det følgende.

Når ligningskommissionen har fået skatteskemaerne tilbage i udfyldt stand, begyndes der på gennemgangen af det indkomne materiale. Der ses først og fremmest efter, om de opgivne tal er rigtige, sammenlignet med de tal, man har på lønningslister, skattekvitteringsbøger osv. Helt bestemte regler, hvorefter man arbejder, kan ikke gives, men i almindelighed sammenligner man de indsendte selvangivelser med de selvangivelser, man har fra de foregående år. Dette arbejde kræver, hvis det skal have den rigtige betydning, megen omhyggelighed. Det foretages som regel af ligningskommissionens formand, der i det hele taget har et ret omfattende arbejde, og han bliver derfor også som oftest tillagt et vederlag for arbejdet. Efter at gennemgangen er tilendebragt, bliver der fastsat et møde, hvor ansættelse af indkomst og formue bliver foretaget. Dette møde overværes af alle ligningskommissionens medlemmer samt af et medlem fra skatterådet.

Skatterådet er ikke som ligningskommissionen valgt af befolkningen, det bliver udnævnt af finansministeriet, der ligeledes bestemmer, hvem der skal være formand og næstformand. Som regel foregår det på den måde, at amtmanden i det amt, hvori skattekredsen ligger, indstiller nogle mennesker, som menes egnet til hvervet, til finansministeren, som dog ikke er bundet af indstillingen. Skattelovene bestemmer, at der skal tages hensyn til, at der i skatterådet bliver repræsentanter for hovedhvervene i befolkningen. Enhver er pligtig at modtage hvervet som skatterådsmedlem undtagen gejstlige personer og personer, som er fyldt 60 år. Det er et meget stort arbejde, der påhviler skatterådsmedlemmerne, og de er derfor også honorarlønnet, desuden bliver der tillagt medlemmerne dagpenge, når de er ude til møder.

< Tilbage  Til side 3 >