Tirsdag 18/6 2024.

Selvangivelsen

Titel: Ligningskommission - Landsoverskatteråd. Kategori: Forretningslivet 1926. Side 4 af 5 < Tilbage

På førnævnte måde behandles alle gyldige rettidigt indsendte selvangivelser landet over. De selvangivelser, der ikke kan tages gyldige, er underkastet ret strenge straffebestemmelser, især for formuens vedkommende. Den skal forhøjes af ligningsmyndigheden i kommunen med 35 procent og dernæst med 15 procent af den sum, som er nået efter den første forhøjelse, og man har lov at forhøje endnu mere. Indkomsten kan også og bliver oftest en del forhøjet, men der er ikke så faste regler at gå efter, som når det gælder formuen. En sådan ansættelse kan også påklages, men en klage nytter ikke, hvis indkomstansættelsen ikke ligger i hvert fald 25 procent over, hvad der virkeligt er tjent. For formueansættelsens vedkommende nytter klagen ikke, hvis det ikke kan godrgøres, at ansættelsen ligger 35 procent over den virkelige formue. Når ligningskommissionerne er færdige med ansættelserne, bliver ansættelsessummerne påført skattelisterne, og et eksemplar bliver sendt til skatterådet sammen med alle selvangivelserne. En sådan skatteliste indeholder oplysning om, hvad hver skatteyder i kommunen har tjent i indeværende og det forløbne år samt formueforhold. Når skatterådet har modtaget skattelisterne og selvangivelserne fra de kommuner, der hører under skattekredsen, begynder det en gennemgang af det indsendte materiale. Skatterådet må påse, at ansættelserne er foretaget i overensstemmelse med skattelovene, og dernæst, at de er af en passende størrelse.

En af skatterådets fornemste opgaver er at påse, at der er nogenlunde ensartethed i de forskellige erhverv i skattekredsen, og det kan skatterådet gøre, da alle ansættelserne i kredsen står til dets rådighed. Når skatterådet ved gennemgangen finder ansættelser, som der kan være tvivl om, så bliver godkendelsen udsat, og ligningsmyndigheden i den kommune, hvor de skatteydere, om hvis ansættelse der hersker tvivl, hører hjemme, får tilsendt en opfordring om at fremskaffe visse bestemte oplysninger og meddele vedkommende skatteyder de anker, skatterådet rejser, samt at mundtlig forhandling med skatterådet kan fås på opfordring på nærmere fastsat tidspunkt og sted. Skatterådet vil ved sin gennemgang også have at tage stilling til de klager, der er indkommet over ligningsmyndighedernes ansættelser. Også for disse klagers vedkommende bliver der anmodet om udførlige oplysninger samt givet meddelelse om, at mundtlig forhandling med skatterådet kan fås, inden den endelige ansættelse fastslås.

Når skatterådet har tilendebragt gennemgangen af det indsendte materiale og modtaget de ønskede besvarelser og begæringer om mundtlige forhandlinger, afholder skatterådet møder rundt omkring i kredsen på dertil egnede steder. Ved disse møder, der skal overværes af det samlede skatteråd, har repræsentanter for ligningsmyndigheden i de pågældende kommuner ret til at være til stede, men de har ikke stemmeret. På disse møder bliver de udsatte ansættelser enten godkendt eller forhøjet, og ligeledes bliver der taget stilling til klagerne. Når alle de foran nævnte arbejder er færdige, er man nået så vidt, at skatterne for det kommende skatteår kan beregnes. Skatterådet sørger for, at der bliver pålignet de enkelte skatteydere det beløb, der tilkommer hver at betale, og får det bragt til deres kundskab. Statsskatterne bliver udregnet efter satser, som er fastsat ved lov, men en nærmere omtale af dette arbejde, der nærmest er af kontormæssig art, hører ikke ind under dette emne. De ansættelser af indkomster og formuer, der bliver fastsat til beregning af statsskat, skal for inkomsternes vedkommende også lægges til grund ved beregning af skat til kommunen.

Som det fremgår af ovenstående er ligningskommissionernes og skatterådenes arbejde meget omfattende, men der er endnu en instutition, nemlig landsskatterådet.

Hvis ligningskommissionen eller skatterådet under deres arbejde finder en skatteyder, hvis forhold er så indviklet, at det er umuligt eller i hvert fald meget vanskeligt at komme til bunds i, kan en sådan sag foranlediges prøvet af landsoverskatterådet, som består af 11 medlemmer. Kongen vælger formanden og dennes stedfortræder. 5 medlemmer vælges af finansministeren og 4 af Rigsdagen uden for dens midte.

< Tilbage  Til side 5 >