Onsdag 17/7 2024.

Annonceformater og priser

Titel: Reklamer. Kategori: Forretningslivet 1924. Side 5 af 8 < Tilbage

Tre plakater. I artiklen er der ret indgående gjort rede for, hvad reklame koster her i Danmark, for eksempel hvad det har kostet at fremstille disse tre her afbildede plakater i 2000 eksemplarer.
  Cigaret reklamer. Et af Englands berømteste historiske rytterregimenter har kun skimler og kaldes derfor populært "The Greys" (de grå). I reklamen for en cigaret, der er opkaldt efter det, benyttes derfor overalt billeder af regimentet i dets historiske dragter, hvorved der opnås en velgørende helhedsvirkning.

Vi anfører 3 eksempler på litograferede plakater (se illustrationerne). Fremstillingen af disse, indbefattet papiret, etc. koster for Scalas plakat (regnbuen), der er trykt i 5 farver, ca. 650 Kr., for Zoologisk Haves plakat (4 farver) ca. 500 Kr. og for gyldendals (kvindehoved), der er trykt i 3 farver, men på hvilken der er meget tekst, også ca. 500 Kr. Til disse priser, der alle er for oplag på 2000 eksemplarer, kommer kunstnerhonoraret, der varierer fra 100-300 Kr.

Annoncer i telefonbogens fagregister koster 2 Kr. pr. mm. for de første 4 mm. og 4 Kr. for de efterfølgende.

De udvendige skilte på sporvognene koster for frontskiltene 125 Kr. og for sideskiltene 250 Kr. årlig pr. skilt. De indvendige skilte koster for skilte der fylder det halve af en side i sporvognene 150 Kr. årlig. Helsiden i jernbanereklamens lille pjece, der er ophængt i kupeerne, koster 450 Kr. årlig.

Et cirkulære, så stort som en side af FREM (23 x 16 cm.) og med samme papir, vil koste en forretningsmand ca. 500 Kr. at lade fremstille i 50.000 eksemplarer og ca. 925 Kr. i 100.000. Et stort landevejsskilt på ca. 5 x 8 meter koster ca. 1600 Kr. at fremstille, opsætte og bemale. Et mindre skilt på ca. 2 x 4 meter koster ca. 600 Kr. En forevisning på Scalas teatertæppe af et lysbillede, 4 sekunder to gange om aftenen, koster ca. 150 Kr. pr. måned. Skal der vises en tegnefilm af Storm Petersen (Storm P), der varer 1. minut, koster det ca. 40 Kr. aften.

Udsendelser af reklamer med dagbladene kostede tidligere 8 Kr. pr. tusinde, men nu er denne form for udsendelse forbudt af postvæsenet. Skal reklamer udsendes gennem postvæsenet efter adresser, er det dyrt. 10.000 udsendelser hvoraf halvdelen på landet, og halvdelen i byen vil koste ca. 750 Kr i porto ca. 500 Kr. i materiale (1/4 ark papir trykt og konvolut), og udskrivning af konvolutter gennem et bureau.

Sådanne udsendte trykte reklamers nyttevirkning, er vist lig nul. Et tidsskrift sendte for et par år siden et bestillingskort ud i marts måned til ca. 700 hotel- og pensionatsejere i Danmark for at friste dem til at abonnere på det livlige og stærkt illustrerede blad. Prisen for sommerabonnement var 1.50 Kr. der indkom 3 svar - der var svarporto vedlagt - alle fra damer. To meddelte, at de kun ville have hæfterne gratis. Den tredje beklagede høfligt og pænt, at hun ikke kunne "reflektere", som det hedder i det afvisende sprog.

< Tilbage  Til side 6 >