Onsdag 17/7 2024.

Frederik Læssøe Smidth

Titel: Alexander Foss - F.L. Smidth. Kategori: Fremgang 1925. Side 2 af 7 < Tilbage

F.L. Smidth. Verner Frederik Læssøe Smidth (1850-1899), ingeniør, grundlæggeren af det verdenskendte firma F.L. Smidth & Co. i København.

At han selv drømte og ville det rigtige, at hans mål var stort i kernen, derfor er hans liv og hans livs mål tilstrækkelig bevis.

Einar Alexander Foss er udgået af en gammel dansk slægt, der kan følge sin slægtstavle mere end tre århundreder tilbage. Han fødtes den 1. oktober 1858 i Viborg som søn af stiftlandinspektør Vilh. Daniel Chr. Foss, der i 1852 havde ægtet datter af etatsråd, kgl. bygningsinspektør Kornerup. Faderen døde allerede i 1862, og moderen flyttede da med sine tre sønner af hvilke Alexander Foss var den mellemste, til København, hvor familien kom til at bo i Blankogade, den nuværende del af Fredericiagade, mellem Bredgade og Amaliegade, med en herlig udsigt over Amalienborg, havnen og Kristianshavn. Det har næppe været nogen herskabelig lejlighed, hvis leje var 180 Rigsdaler om året, selv om pengene for tredsindstyve år siden var adskilligt mere værd end nu, men lejen svarede da også godt til indtægterne, der ialt androg ca. 1000 Rigsdaler. Den unge enke, der knap var 30 år, da hun kom til København, synes dog at have været et ualmindeligt dygtigt menneske, der til fulde forstod den vanskelige kunst at få meget ud af lidt, og børnene fik en udmærket opdragelse.

Alexander Foss blev sat i Haderslev Læreres Skole, og herfra dimitteredes han i 1875 som matematisk student med 1. karakter med udmærkelse. Året efter tog han filosofikum med første karakter, og gik derefter ind på den polytekniske læreanstalt, hvor han 5 år efter tog sin eksamen som bygningsingeniør, ligeledes med 1. karakter. Efter eksamen aftjente han sin værnepligt i halvandet år, et afsnit som senere resulterede i en udnævnelse til sekondløjtnant i Hæren, og søgte derpå praktisk uddannelse som tømrer ved brobygnings- og havnearbejder. I 1884 blev han knyttet til Hakkemose Teglværk ved København, hvor han skulle forestå og igangsætte en ny kakkelfabrik, hvorved han fik lejlighed til at stifte praktisk bekendtskab med teglværksindustrien og samtidig studere den mere keramiske side af lervareindustrien. Han tilbragte hermed to år, da han gennem en af cheferne for ingeniørfirmaet F. L. Smidth, ingeniør Poul Larsen, hvem han havde gået sammen med på læreanstalten fik opfordring til at indtræde i firmaet, hvilket skete den 1. oktober 1885.

Det nu forlængst verdenskendte firma var tre år forinden startet af en enkelt mand, ingeniør Verner Frederik Læssøe Smidth, der i 1850 fødtes som søn af byfoged Smidth i Kerteminde, en mærkeligt begavet natur, fuld af fantasi og højtflyvende planer og samtidig udrustet med en sejhed, der aldrig gav op. Noget regelmæssigt studium lå ikke for ham, af eksaminer nåede han ikke længere end til den såkaldte "lille præliminæreeksamen", men han var en mand, der kunne tænke selvstændigt, besad en uvurderlig evne til at komme ind på livet af folk og ved sin muntre ligefremhed at vinde forretningsforbindelser til venner. Aldrig lod han sig nøje med andres mening om tingene. Ideerne og opgaverne ville han selvstændigt gennemtænke og trænge til bunds i, og denne evne, forbundet et usædvanligt regnetalent, der gjorde ham i en sjælden grad sikker og hurtig i beregninger og overslag, satte ham i stand til overlegent at kunne bedømme en situation og skelne væsentligt fra uvæsentligt.

< Tilbage  Til side 3 >