Onsdag 17/7 2024.

Materialer og forundersøgelser

Titel: Alexander Foss - F.L. Smidth. Kategori: Fremgang 1925. Side 5 af 7 < Tilbage

En skyskraber i New York. The American Surery Co.'s skyskraber i New York, til hvilken der er anvendt dansk cement takket være F.L. Smidth & Co.'s virksomhed.

F.L. Smidth påtog sig ikke hvad som helst, der blev firmaet foreslået. Krævedes dets medvirken til et eller andet anlæg, var den første betingelse en undersøgelse i laboratoriet, om dets stedlige materiale var egnet for formålet, dernæst undersøgelser om, hvorvidt der var gode afsætnings- muligheder, hvilket ville sige, om transportforholdene var antagelig, om forbruget kunne tænkes at blive så stort, at anlægget kunne svare regning, og meget andet, der kunne have indflydelse på en eventuel virksomhed. Det krævede nøjagtige undersøgelser, der naturligvis kun kunne gøres på stedet, men det var i Vestergade, at den endelige afgørelse blev truffet. Det var her, det sidste ord skulle siges og afgørelsen træffes, en afgørelse, som måtte være baseret på en udstrakt viden, både i teknisk, kommerciel og mange andre henseender, et klart overblik over mangfoldige, ind i hinanden gribende forhold og en sjælden evne til at slå til i det rigtige øjeblik.

Og alligevel havde alle disse udmærkede egenskaber ikke været tilstrækkelige til at skabe en verdens-virksomhed som denne, hvis arbejdet ikke havde været båret af et etisk synspunkt. Hvis der ikke i al denne tilsyneladende materielle stræben havde været et åndeligt moment, der førte det frem til sejr.

Den ånd, der besjælede det arbejde, som fra Vestergade omspændte en verden, var ikke den selviske, som kun vil sin egen fordel. Hvormed ikke skal være sagt, at den ikke også havde selviske formål, det har og skal enhver virksomhed af den art have, om den skal blive til noget. Men der var hos F.L. Smidths ledere, og ikke mindst hos Alexander Foss, en levende følelse af, at det arbejde, de var sat til at gøre, ikke alene skulle tjene dem selv, men i første række deres land til ære. Derfor krævede Foss så meget af sig selv, og derfor valgte han sine medarbejdere ikke alene efter de formodede evner - det var ikke alle og enhver, der kunne blive knyttet til firmaet, og i mange år var det en regel, at lærlingene til maskinfabrikken hentedes fra De forenede Kirkeskoler, der havde et særligt godt ry på sig - men også med hensyntagen til åndelige egenskaber, der kunne gøre dem til medarbejdere i mere end bogstavelig forstand. De folk, han skulle kunne bruge, måtte ikke alene have evne til at kunne dygtiggøres, men også til at kunne forstå, at dygtigheden forpligtede langt ud over de personlige hensyn.

I hvilken grad Alexander Foss selv lod sig lede af sådanne principper, det fremgår tydeligt nok af det arbejde, han udførte, ikke alene for den mere private virksomhed, han skabte i et så uhørt stort format, men også i det offentlige liv som leder og organisator. Sin mægtige arbejdsevne, sin omfattende viden, sin lysende intelligens og sin faste vilje stillede han helt til rådighed for land og folk med en varme og styrke, der ikke tillod ham at tage hensyn til sig selv, og som til sidst sled ham op.

< Tilbage  Til side 6 >