Onsdag 17/7 2024.

Uddrag af Danmarks Statistik

Kategori: Menneskelivet. Udgivet 1925. Side 1 af 7.

Statistik over befolkningsarealer. Fig 1. Befolkningsmængde i forhold til landområde. De tre personer, svenskeren, danskeren og englænderen, er alle tegnet lige store, men de firkanter, hvori de står, er af meget ulige arealer, svarende til det ulige store landområde, der ville tilfalde hver person, om befolkningen i de pågældende lande delte jorden lige imellem sig.

Statistik, - ordet alene er nok til at fylde de fleste læsere med en forestilling om noget uendelig kedsommeligt, med ubehagelige mindelser om det besvær, der til tider kan være forbundet med udfyldelsen af mandtalslister, skattebilletter og mangfoldige andre omfangsrige skemaer, hvorpå nærgående spørgsmål skal besvares.

Et statistisk tabelværk, - forestillingen om noget kedsommeligt stiger til rædsel. At blade i et sådant værk, side efter side fyldt med rubrikker og kolonner med myriader af tal, giver anelser om en ørkenvandrings ensformighed og tørhed, om et udholdenheds- og tålmodighedsarbejde, som sikkert ingen går i gang med alene for sin fornøjelses skyld. Således omtrent er den almene opfattelse, men denne beror på et bedrag, på ukendskab til tallenes sælsomme liv og klare tale.

Lad en negerdreng fra det indre Afrika få en side af en almindelig avis at more sig med, - vel at mærke en avis uden illustrationer - den vil hurtigt blive lagt til side som værende uden al interesse. Den samme avisside vil derimod for den, som kan tyde bogstaverne og føje dem sammen til forståelige ord, være fængslende som et spejlbillede af livets omskiftende mangfoldighed.

Det selv samme forhold gør sig i store træk gældende overfor et statistisk tabelværk, her er det blot ikke negerdrengen, der keder sig, men folk i almindelighed. Selv om taltegnene er velkendte, er det nemlig de færreste mennesker, som forstår at tyde indholdet af de mange tusinde cifre, der følger geled efter geled som i en velordnet hær, og som forstår gennem dem at føle menneskelivets pulsslag.

Har man imidlertid først lært denne kunst, bliver tallene til levende, næsten magiske tegn, der kort og klart giver udtømmende besked om mangfoldige forhold, som det ville kræve i hundredevis af sider at beskrive i ord.

Danmarks statistiske Departement udsender hvert år en statistisk årbog, der indeholder hovedsummerne af alle de mere specielle tabelværker, der udsendes med periodiske mellemrum. Denne bogs ord er kun få, men til gengæld er dens tal så mange desto flere, og gennem dem kan man så at sige læse Danmarks land og folk lige ind i sjælen, blot man forstår at gøre tallene levende, at løfte dem på fantasiens brede vinger, eller endnu bedre at omsætte dem i billeder for det indre øje.

I det følgende skal gengives og illustreres nogle af de oplysninger, som kan uddrages af tallene i Statistisk Årbog 1924.

Til side 2 >