Lørdag 9/12 2023.

Havebrugsstudiet

Titel: Landbohøjskolen. Kategori: Fremgang 1925. Side 7 af 9 < Tilbage

Udsigt over blomsterhaven. Blomsterhaven med væksthuse i baggrunden. Foto af Chr. Evald Jensen.

Udsigterne for livet er så som så. Af ca. 244 nulevende forstkandidater har 54 nået forskellige stillinger i statens eller kommunernes skove, 99 er ansat ved privatskove, 15 har forstlig virksomhed i udlandet, hvad der dog nu efter krigen er vanskeligere at opnå. 50 er gået over i anden virksomhed - tal, som taler tilstrækkelig tydeligt. Ved statsskovbruget ansættes årligt 1-2 kandidater som assistenter. Embede som statsskovrider opnåes gennemsnitlig i 35 års alderen. Stillingen som privat skovrider har man hidtil regnet for lige så attråværdig som embederne ved statsskovene, men heri er der indtrådt en forandring, idet den sikkerhed, som man mente at kunne regne med, også hvad de private ansættelser angik, er blevet stærkt svækket ved loven om len og stamhuses overgang til fri ejendom. - Der må regnes med, at der som regel går 5 år fra eksaminens afslutning, til der kan opnåes fast virksomhed.

Havebrugsstudiet.
Forud for havebrugsstudiet må altid ligge en praktisk uddannelse og indsamling af erhvervserfaringer, ligesom det også altid må efterfølges af en sådan, hvis det ikke skal miste sin betydning som fagligt uddannelsesmiddel. Hvilket altså vil sige, at havebrugsstudiet kun er et led og ikke noget obligatorisk i den gartneriske uddannelse. Formålet er at nå til en forståelse af havebrug som en form for jordbrug på samme måde, som landbrug ledes videre i sin udvikling af den videnskabelige forskning. Til studiet er, som nævnt, beregnet en tid af 2½ år, og det gennemføres som de øvrige studieretninger ved forelæsninger, eksaminatorier laboratorieøvelser, hvortil kommer de demonstrationer, skolens store have med den mangeartede bestand af træer og planter, den botaniske have i Charlottenlund, de forskellige forsøgsmarker og den til skolen knyttede frøkontrol giver rig anledning til.

Den halvårlige udgift for at følge forelæsningerne er allerede nævnt, og hertil kommer naturligvis også nogen udgift til bøger og andet undervisningsmateriel. Om den samlede udgift til studiet kan ikke opgives noget bestemt, fordi en så stor del af det består af en praktisk uddannelse, der kan tages under de forskellige vilkår.

Heller ikke om havebrugskandidaternes livsudsigter lader der sig sige noget med bestemthed. Den eksamen, der afslutter studiet, giver ikke nogen priviligeret adkomst til noget embede eller nogen stilling, men irealiteten er der dog nogle embeder, som havebrugskadidater kan regne med som dem forbeholdte. Endvidere er der en række stillinger under ledere af statsinstitutioner som forsøgsstationer og botaniske haver, i kommunens tjeneste som kommunale gartnere og under havebrugs- og landbrugsorganisationer som konsulenter m.m., hvor der er sandsynlighed for, at man vil give havebrugskandidater fortrinet. Endelig er der stillingerne som gartnere ved private haver og de selvstændige erhverv som handelsgartnere, havearkitekter og anlægsgartnere, hvor de gennem studiet erhvervede teoretiske kundskaber vil være af meget stor betydning for ad den vej at drive det til noget og få det mest mulige udbytte ud af den sunde og smukke virksomhed, som havebruget altid vil være for den, der møder det med sans for de store værdier, den rummer.

< Tilbage  Til side 8 >