Mandag 25/9 2023.

Største indregistrerede flåde

Titel: Rederivirksomhed. Kategori: Forretningslivet 1926. Side 2 af 10 < Tilbage

Dampskibet Caledonia. "Caledonia" hed det første dampskib, der ejedes af en dansk reder (Steen Andersen Bille), og d. 21. maj 1819, da hjuldamperen stod ind i toldbodhavnen, blev en mærkedag i dansk skibsfarts historie. "Caledonia" gik senere i fast rute København-Kiel.

En almindelig fragtdampers lasteevne (dødvægt tonnage, engelsk: deadweight capacity, i forkortet form: d. w.) står ikke i direkte forhold til skibets netto-tonnage, men kan for en moderne fragtdampers vedkommende nogenlunde sikkert anslåes til at andrage fra 2½ til 3 gange netto-register tonnagen, og en sådan 3000 d. w. damper, fortrinsvis egnet for kul- og trælastfarten, vil således almindeligvis have en netto-register tonnage af mellem 1000 og 12000 tons. - At opstille nogen ganske sikker målestok for en sådan overfladisk bedømmelse er dog ganske ugørligt, idet forholdet varierer med de forskellige skibstyper. - For passagerskibe, eller skibe indrettet for såvel passager- som fragtfart, er forholdet et ganske andet, og nogen bestemt regel kan ikke opstilles.

Som et kuriosum kan dog anføres, at sådanne skibe - der sædvanligvis anvendes på faste ruter - ofte har en netto-register tonnage, der overstiger dødvægttonnagen. Dette forhold skyldes udelukkende, at langt den overvejende del af skibsskroget er optaget af kahytsindretninger, mens mindsteparten af skroget kan anvendes til ladningstransport. - Et sådant skib vil selvsagt være i stand til at transportere en ladning, der står i passende forhold til dets rumfang, dersom ikke hovedparten af det optages af kahytter o.lign. - Som en direkte følge heraf er det urimeligt at taksere sådanne skibes værdi efter dødvægttonnagen, for ikke at sige ugørligt. - Her må brutto-registertonnagen tages i betragtning, og ydermere må der tages nødvendigt hensyn til disse skibes som regel større og kostbarere maskineri, den dyre kahytsindretning, frysemaskineri, kølerum o.lign., der ikke findes i almindelige fragtdampere.

Danmark står som nr. 11 af alle søfarende nationer, og efter indbyggertal som nr. 4 med 334 brutto register tons pr. 1000 indbyggere.

Til sammenligning kan anføres, at Norge er nummer 1 med 964 br. reg. tons pr. 1000 indbyggere, England nr. 2 med 407 og Holland nr. 3 med 372. Vort land indtager ligeledes en smuk stilling med hensyn til handelsflådens brugbarhed. - Vore redere har vist stor forudseenhed ved at sælge eller udrangerede gamle skibe og anskaffe nye i stedet, således at vi i forholdet mellem den samlede handelsflåde og skibe under 5 år står bedre rustet end de fleste andre lande, idet kun Tyskland og i mindre grad Holland kommer foran os. - At dette er af overordentlig stor betydning i trange tider, siger sig selv.

København har, som naturligt er, den størst indregistrerede flåde, nemlig 790.233 brutto register tons, og alle de store danske rederier har deres kontorer i København. Af provinsbyerne kommer Esbjerg nærmest København, men det må dog tilføjes, at kun et par af de der indregistrerede dampere tilhører rederier, der er bosidende i Esbjerg, mens rederierne for de øvrige dampere, der er indregistreret som hjemmehørende i Esbjerg, er bosiddende i København.

< Tilbage  Til side 3 >