Onsdag 17/7 2024.

Kontorist

Titel: Hvad skal min datter være. Kategori: Fremgang 1924. Side 12 af 14 < Tilbage

Der gives ikke kontoristen nogen teoretisk, faglig uddannelse, men hun oplæres på sin specielle post i de forfaldne praktiske arbejder - ved Statabanerne f.eks. - Billetsalg, ekspedition af gods, bogføring, telefonbetjening, kontortjeneste osv., ved Statstelegrafen telefonbetjening, kontorarbejde og anden ekspedition og ved Post- og Toldvæsnet ligeledes ekspedition og kontorarbejde af mere enkel natur.

Lønningsloven foreskriver en prøvetid af mindst et år; derefter følger reglen ansættelsen som kontorist af 2. grad med en løn, der stiger fra 1320 kr. til 2040 kr. årlig, hvortil dyrtids- og konjunkturtillæg - hvilke tillæg jo svinger efter prisniveaut - og i visse byer stedtillæg.

Særlig dygtige kontorister af 2. grad avancerer til 1. grad og lønnen stiger da til 2160 kr. årlig og tillæggene. Dog findes ikke mange kontorister af 1. grad, så det kan ingenlunde påregnes, at denne forfremmelse altid vil kunne nås.

Ud over kontoristklassen kan i Statsbanerne og Toldetaten ingen kontorist avancere; dette klan derimod ske i Telegraf- og Postvæsnet, hvor kontoristen på visse betingelser, herunder realeksamen eller modenhedsprøve svarende dertil, kan få adgang til at overgå til assistentklassen - selv om det er ret vanskeligt og kun sker i få tilfælde. Disse to sidste etater er derfor at foretrække, hvis man kan vælge, thi det er naturligvis ofte trist for en dygtig og energisk kontorist ikke at have ringeste udsigt til, selv med største dygtighed og iver, at kunne arbejde sig frem, ud over den klasse, man først er kommen ind i, og hvis underordnede karakter gennem årene for mange næppe vil være tilfredsstillende.

Har man real- eller højere eksamen, bør man derfor søge frem ad assistentvejen og begynde som elev. Antagelsesalderen ligger her mellem ca. 17-21 år, og det anbefales den unge kvinde, der vil denne vej, at møde med studentereksamen. Det vil give hende en chance i det kapløb, som jo vil komme, når tilgangen til etaterne atter åbnes. Den unge elev lønnes med 900, 1020 og 1140 kr. i de første 3 år, samt de sædvanlige tillæg. Hun får en ret stor omfattende teoretisk og praktisk uddannelse. Ved Statsbanerne foregår denne dels på Jernbaneskolen, der ligger i Hellerup, og dels ved metodisk indøvelse på stationer af forskellig størrelse i alle forefaldende forretninger - sikkerhedstjeneste (toggang), ekspedition af publikum, gods, telegrafering, kontorarbejde. Uddannelsen varer i 3 år med 2 gange skoleundervisning. 1. gang 1 måned 2. gang 2 måneder. Efter bestået eksamen forfremmes eleven til medhjælper.

Under Telegrafvæsnet finder uddannelsen ligeledes sted på telegrafskolerne - en i Fredericia og en i København - og dels ved arbejde på stationerne. 1. uddannelse på skole varer ca 2 måneder, 2. gang ca. ½ år. Resten af de 3 uddannelsesår går med praktisk indøvelse i al slags telegrafering og stations-ekspedition, og efter bestået eksamen sker forfremmelsen til medhjælper. Det er heldigst, hvis eleven på forhånd har gode sprogkundskaber og anlæg for fysik og matematik.

< Tilbage  Til side 13 >